Споразум о принципима политичког дјеловања

Датум објаве: 19. новембра 2017. у 13:05

Имајући у виду да оштра и непримјерена комуникација између изабраних представника народа штети угледу и нарушава кредибилитет свих, а посебно институција Републике Српске;
Прихватајући неопходност успостављања услова за несметано функционисање Народне скупштине Републике Српске како би остваривала своју уставну улогу и ауторитет највише законодавне институције;

Сагласни да међусобне разлике не могу бити препрека обавези поштивања уставног демократског оквира заснованог на дефинисаним слободама , правима и обавезама свих изабраних представника народа ,као темељног услова за изградњу и унапређење положаја Републике Српске ;

Дужни да стварамо амбијент међусобног уважавања и повјерења избјегавањем комуникације засноване на неистинама, непровјереним чињеницама и увредљивим садржајима ;

Опредјељени да поштујемо законе, Устав и друга акта обавезујућег карактера, стварајући амбијент владавине закона и једнаких услова за све и на сваком мјесту;

Одлучни да се у Републици Српској обезбједе услови непристрасности,објективности и једнаких могућности за све странке и грађане који ће бити учесници на општим изборима идуће године при кориштењу свих ресурса у јавном власништву а нарочито РТРС и новинске агенције СРНА ;

Свјесни да је за Републику Српску од највеће важности да његује и унапређује парламентарну демократију засновану на начелима слободе избора политичког опредјељења , једнакости пред законом без обзира на различитости, без политичког утицаја на све органе и институције Републике које су Уставом и законима одређене да буду аутономне, непристрасне, објективне, и мериторне;
Обавезни да као носиоци народног суверенитета грађана Републике Српске доносимо одлуке вршећи јавне функције у институцијама законодавне и извршне власти у Републици Српској и заједничким институцијама Босне и Херцеговине искључиво у функцији општег напретка и интереса Републике Српске као и конститутивног српског народа у Босни и Херцеговине;

Предсједници политичких странака СНСД, СДС, ПДП, ДНС, НДП и СП (у даљем тексту : странке), дана 19.11.2017. године у Бањој Луци договорили су се да међусобне односе политичких странака које представљају, почевши од дана потписивања, граде и упражњавају поштујући акт који заједнички прихватају:

СПОРАЗУМ О ПРИНЦИПИМА ПОЛИТИЧКОГ ДЈЕЛОВАЊА И КООРДИНАЦИЈЕ

Члан 1

Изабрани функционери странака као и представници странака неопозиво ће прекинути сву међусобну непримјерену, увредљиву и свађалачку комуникацију на сваком мјесту и свугдје гдје обављају послове као представници странака или изабрани и именовани функционери у институцијама и органима на свим нивоима власти.

Члан 2

Како би обезбједили међусобну комуникацију која ће бити примјерена институционалном достојанству Републике Српске, странке ће основати Етички комитет којег ће сачињавати 9 чланова од чега најмање 5 независних и политички неопредјељених ауторитета највишег јавног ранга из реда доказано стручних и моралних јавних радника у новинарству, грађанским неполитичким удружењима и академској заједници.

Странке СНСД, ДНС, СП као и странке СДС, ПДП, НДП именоваће по два заједничка члана Етичког комитета.
Чланови етичког комитета бираће између себе предсједавајућег Комитета из реда нестраначких чланова.
Етички комитет ће сачинити Правилник о своме раду којим ће се дефинисати сва правила функционисања, одлучивања и извјештавања оснивача и јавности. Правилник ће бити Анекс 1. Овог Споразума.
Странке оснивачи обезбједиће услове за непристрасан и ауторитативан рад Комитета обавезујући се да Комитет почне са радом пуним капацитетом до 31.12.2017.године, и да све странке поштују и проводе закључке Етичког комитета.

Члан 3

Странке ће обезбједити нормално функционисање Народне скупштине Републике Српске.
Посредством својих изабраних народних посланика странке ће обезбједити:
Ред у Народној скупштини Републике Српске одржаваће запослени у служби обезбјеђења као и минималан број припадника Министарства унутрашњих послова у цивилним одјелима у складу са вишегодишњом праксом и без личног наоружања, док ће вањско обезбјеђење објекат вршити униформисана полиција.

Потпуно поштовање Пословника Народне скупштине, Устава и закона без изузетака и без пристрасности обезбједиће сви народни посланици а нарочито руководство Народне скупштине.
Закони и одлуке доносиће се у редовној процедури. Хитне процедуре за доношење закона и одлука Народне скупштине примјењиваће се само изузетно и у случајевима када постоје доказиво оправдани разлози.
У складу са Пословником скупштинским засједањима руководиће Предсједник Народне скупштине, а само изузетно због оправданих разлога привремено може уступити право руковођења скупштинским засједањима првенствено потпредсједницима из два највећа посланичка клуба.
Странке се обавезују на поштивање одредби овог члана Споразума од прве сљедеће сједнице Народне скупштине након потписивања овог Споразума.

Члан 4

У циљу стварања општег демократског амбијента једнаких могућности обезбједиће се непристрасно и објективно информисање грађана примјеном највиших професионалних стандарда у републичким јавним емитерима Радио телевизији Републике Српске (РТРС) и новинској агенцији СРНА.
Народна скупштина ће одмах формирати радну групу за израду нових закона којима би се обезбједила потпуна објективност, професионалност и независност РТРС и новинске агенције СРНА.
До доношења нових закона Народна скупштина Републике Српске консензусом владајућих и опозиционих странака договориће привремено управљање Радио телевизијом Републике Српске на начин да се изабере ново руководство РТРС, укључујући и руководство информативно – политичког прогама.
Привремени аранжман за управљање РТРС-ом и агенцијом СРНА трајао би до доношења и имплементације нових закона који би трајно обезбједили независно, професионално и објективно информисање и стабилно финансирање, рационално, економично и позитивно пословање.

Обезбједиће се једнака заступљеност свих у информативном и политичком програму у складу са члановима 7; 14 и 15 Закона о радио телевизији Републике Српске, као и професионалан и непристрасан мониторинг информативно политичког програма, а вршиће га Мониторинг тим којег ће формирати странке потписнице Споразума. Мониторинг тим ће бројати 5 чланова и чиниће га нестраначке особе са високим јавним ауторитетом и професионалним искуством у медијима.
Мониторинг тим ће подносити мјесечни извјештај јавности уз јасне препоруке за остварење законских обавеза из чланова 7; 14 и 15 Закона о радио телевизији Републике Српске у функционисању РТРС.
Рок за доношење нових је шест мјесеци од дана потписивања овог споразума.

Ради обезбјеђења фер и једнаких услова за све парламентарне политичке странке и њихове изабране и именоване представнике свугдје и на сваком мјесту, посредством Народне скупштине одмах ће се приступити изради Привременог аранжмана за управљање РТРС – ом и новинском агенцијом СРНА који ће бити Анекс 2 овог споразума и којим ће се детаљно уредити сва питања из члана 4. Овог Споразума.
За израду овог Анекса у року од 7 дана од дана потписивања овог Споразума формираће се радна група коју ће чинити по један представник сваке парламентарне странке у Народној скупштини РС и Министар правде у Влади републике Српске који ће предсједавати овом радном групом. Радна група ће одлуке доносити двотрећинском већином а примјена Привременог аранжмана почеће најкасније до 31.12.2017. године.

Члан 5

У циљу смањења корупције и непотизма Народна скупштина Републике Српске ће одмах формирати радну групу која ће израдити нацрте Закона о утврђивању поријекла имовине изабраних и именованих функционера и Закона о сукобу интереса.
Радна група ће у сарадњи са надлежним министарствима у Влади Републике Републике Српске израдити и доставити странкама нацрте ових закона а Народна скупштина ће их разматрати и усвојити до краја првог полугодишта 2018.године.
Закони ће ступити на снагу до истека трећег квартала 2018.године а примјењиваће се од 01.01.2019. године.
План активности, циљеви и обухват ових закона утврдиће се Анексом 3. Овог Споразума.

Радну групу чиниће 9 чланова од којих ће Министарство Правде у Влади Републике Српске именовати 3 члана а парламентарне странке 6 чланова .

Радна група биће формирана до 15. децембра 2017.године, њоме ће предсједавати особа из Министарства правде, и сачиниће Анекс 3. овог Споразума до 31.12.2017. године а Нацрте ових закона радна група ће доставити странкама до 31.03.2018.године.

Члан 6

Ради заштите интереса Републике Српске и ефикасне координације формираће се Савјет Републике Српске којег ће чинити Предсједник РС, Српски члан Предсједништва БиХ, Предсједник Народне скупштине РС, Српски Члан Предсједништва Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ (предсједавајући/копредсједавајући), Предсједник Владе РС и Српски члан Савјета Министара БиХ (предсједавајући/копредсједавајући) као стални чланови Савјета.
Савјет по потреби може укључити у рад без права учествовања у одлучивању и друге функционере Републике Српске и институција Босне и Херцеговине као и предсједнике владајућих и опозиционих странака које су освојиле мандате на последњим парламентарним изборима, и друга лица из академске, вјерске или било које друге заједнице у Републици Српској чији став по одређеном питању може бити од значаја за дoношење одлука.
Савјет ће имати консултативно – савјетодавни карактер, бринуће се о пуној координацији активности од виталног интереса за Републике Српску, одлучиваће консензусом, а свој рад уредиће пословником који ће бити усвојен са 2/3 гласова сталних чланова Савјета.

Савјетом ће предсједавати Предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Служба Предсједника Народне скупштине Републике Српске израдиће Приједлог пословника о раду Савјета Републике Српске и доставити га потписницима Споразума до 15. децембра 2017.године.
Прва сједница Савјета одржаће се до 31.12.2017.године.

У Бањој Луци, дана 19.11.2017. године

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА Милорад Додик

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА Вукота Говедарица

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ Марко Павић

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА Бранислав Бореновић

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ Драган Чавић

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА Петар Ђокић

Аутор:
Категорија: Актуелно, Вијести, Новости
Ознаке: , , , , , , ,


6 коментара на "Споразум о принципима политичког дјеловања" одговори

[…] tekst predloženog Sporazuma možete pročitati OVDJE. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || […]

[…] tekst predloženog Sporazuma možete pročitati OVDJE. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); SHARE Facebook Twitter […]

[…] Predstavnici Saveza za promjene ponudili su danas predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nedeljku Čubriloviću tekst Sporazuma o principima političkog djelovanja u kojem, između ostalog, traže uvođenje prinudne uprave u RTRS i agenciju Srna.Na današnjem sastanku u Banjoj Luci dogovoreno je kako će uskoro biti formirana komisija za rješavanje parlamentarne krize u RS-u koja će razmatrati tekst dokumenta koji su potpisali lider SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Vukota Govedarica, PDP-a Branislav Borenović, DNS-a Marko Pavić, NDP-a Dragan Čavić i SP-a Petar Đokić."Izabrani funkcioneri stranaka kao i predstavnici stranaka neopozivo će prekinuti svu međusobnu neprimjerenu, uvredljivu i svađalačku komunikaciju na svakom mjestu i svugdje gdje obavljaju poslove kao predstavnici stranaka ili izabrani i imenovani funkcioneri u institucijama i organima na svim nivoima vlasti", navodi se na početku Sporazuma o principima političkog djelovanja i koordinacije.Savez za promjene traži formiranje radne grupe za izradu novih zakona kojima bi se obezbijedila potpuna objektivnost, profesionalnost i nezavisnost RTRS-a i novinske agencije SRNA, a sve u cilju stvaranja općeg demokratskog ambijenta jednakih mogućnosti i nepristrasnog informisanja građana."Do donošenja novih zakona Narodna skupština Republike Srpske konsenzusom vladajućih i opozicionih stranaka dogovorit će privremeno upravljanje Radio televizijom Republike Srpske na način da se izabere novo rukovodstvo RTRS, uključujući i rukovodstvo informativno – političkog progama", stoji u ponudi Saveza za promjene.U cilju smanjenja korupcije i nepotizma, Savez za promjene traži i da Narodna skupština RS-a izradi nacrte Zakona o utvrđivanju porijekla imovine izabranih i imenovanih funkcionera i Zakona o sukobu interesa. Kako bi obezbijedili međusobnu komunikaciju koja će biti primjerena institucionalnom dostojanstvu RS-a, Savez za promjene predlaže osnivanje Etičkog komiteta kojeg će sačinjavati devet članova od čega najmanje pet nezavisnih i politički neopredjeljenih autoriteta.Kompletan tekst predloženog Sporazuma možete pročitati OVDJE. […]

dragas
19. новембра 2017. at 16:23

Jedino što niste ovde formulisali koliko će ove grupe ,savjeti,podgrupe i komiteti dodatno koštati porezne obveznike RS. A sve je moglo bez svih ovih grupa podgrupa savjeta i komiteta. Jer upravo ste vi gospodo svojim ponašanjem bolje rečeno svojom nekulturom doveli do ovog stanja u NSRS.Do juče ste se tako nekulturno ponašali u NSRS prema narodu koji vas je birao bezobzirno i bezobrazno a već danas formirate timove za donošenje zakona da se po kojima će se to ponašanje eliminisati.Stvarno su vam pune ruke posla. Pored takvih političara usud ovog naroda sigurno neće omanuti.

[…] tekst predloženog Sporazuma možete pročitati OVDJE.  Izvor: Klix.ba 0 SORTIRAJ […]

[…] Kompletan tekst predloženog Sporazuma možete pročitati OVDJE. […]

Оставите коментар